KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Akur Sağlık Ürünleri Üretim Dağıtım ve Pazarlama Tic. A.Ş. (bundan böyle metinde “AKUR” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, AKUR ile ilişkili ilgili kişilere (bundan böyle “İlgili Kişi” olarak anılacaktır) ait ilgili mevzuatta tanımı yapılan kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle metinde “KVKK” olarak anılacaktır)’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu doğrultuda AKUR tarafından, Veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenebilmektedir.

1. VERİ İŞLEME AMACI

Veri sorumlusu sıfatına haiz AKUR tarafından kişisel verileriniz;
Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi; çalışan adayı, stajyer, öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi; çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi; çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi; çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi; denetim, etik faaliyetlerinin yürütülmesi; klinik çalışma süreçlerinin yürütülmesi; eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi; fiziksel mekân güvenliğinin temini; görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi; hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; insan kaynakları süreçlerinin planlanması; iş faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi; iş sağlığı, güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi; lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi; mal, hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi; mal, hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi; mal, hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi; müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi; pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi; performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi; taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini; ürün, hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi; ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçları ile işlenebilecektir.

2. VERİLERİN AKTARILMASI

İlgili kişi sıfatı ile tarafınıza ait kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla; denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere AKUR’un tabi olduğu sair tüm mevzuatın izin verdiği kişi ve/veya kurumlara, hukuken yetkili kamu ve/veya özel tüzel kişilerine, denetçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, danışmanlarımıza, iştiraklerimize, bağlı ortaklıklarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

3. HAKLARINIZ

AKUR olarak; işlenen tüm kişisel verileriniz bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u 11. maddesinde belirtilen tüm yasal haklara sahip olduğunuzu ve ilgili haklarınız çerçevesinde işbu Aydınlatma Metni’nin 5. maddesinde yer alan usulle tarafımıza başvurmanız halinde KVKK gereği tüm yükümlülüklerimizi eksiksiz şekilde yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

4. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, AKUR tarafından her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanır. Kişisel verileriniz, tarafınızın açık rızası olması durumunda veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

5. BAŞVURU USULÜ

KVKK’nun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki tebliğe göre aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile tarafımıza iletebilirsiniz;

1. Huzur Mahallesi Tosya Caddesi no:5 34773 Ümraniye, İstanbul adresimize ıslak imzalı olarak,

2. akur@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik e posta adresimize konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak,

3. verikoruma@assospharma.comelektronik e posta adresimize konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin AKUR için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife kapsamında ücret talep edilebilir.

Yine hatırlatmak isteriz ki yapılan başvurularda kimlik bilgilerinizin doğruluğunun ispatlanabilmesi amacıyla AKUR tarafından ek doğrulamalar istenebilir. Bu kapsamda istenen şahsi bilgiler yalnızca kimlik doğrulama ve KVKK kapsamında yasal yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla işlenmekte ve kullanılmaktadır.

Yazılı başvurunuzda, başvurunuzun veri sorumlusu olarak tarafımıza tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihinizdir; diğer yöntemlerle yapılan başvurularınızda, başvurunuzun veri sorumlusu olarak tarafımıza ulaştığı tarih, başvuru tarihiniz olarak kabul edilecektir.

Talebinize ilişkin bilgi ve belgeleriniz varsa bunları başvurunuza eklemenizi rica ederiz.

AKUR işbu Aydınlatma Metni’nde her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlgili kişiler Aydınlatma Metni’nin güncel haline her zaman www.akur.com.tr adresinden ulaşabilirler.

Başvuru Formu